Sipahi Güvenlik

"2015'ten bu yana Güvenlik ve Koruma alanlarında uzman kuruluş."

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden SIPAHIGUVENLIK.COM (SİPAHİ GÜVENLİK & KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.) olarak, sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi gereken özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Bu çerçevede, verilerinizi hangi amaçlarla işlendiği ve kimlerle paylaşabileceği ve verilerinizin toplanma yöntemi ve hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI:

SIPAHIGUVENLIK.COM (SİPAHİ GÜVENLİK & KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.) olarak, bizlerle paylaştığınız kimlik ve iletişim verileriniz ile internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde toplanan dijital iz verileriniz; işyerimizi ziyaret etmeniz halinde veya düzenlenen toplantı ya da organizasyonlara katıldığınızda izniniz dahilinde fotoğraf veya kamera kaydı verileriniz,  SIPAHIGUVENLIK.COM (SİPAHİ GÜVENLİK & KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.)’nin müşterilerine en iyi şekilde hizmet sunabilmesini teminen aşağıda belirtilen hizmet ya da faaliyetlerle sınırlı olarak işlenmektedir.

SIPAHIGUVENLIK.COM (SİPAHİ GÜVENLİK & KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.) tarafından sunulan vergi, bağımsız denetim ve danışmanlık hizmet süreçlerinin yürütülmesi ve sunulan/alınan hizmetler kapsamında müşteri/tedarikçi çalışanının ve hizmet veya tedarik konusu işlemlerde yer alan diğer kişilerin verilerinin işlenmesi,

 • * Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,
 • * 5651 sayılı kanun gereğince trafik bilgisi kayıtlarınızın tutulması,
 • * Toplantı, organizasyon, eğitim, konferans veya etkinliklerin düzenlenmesi,
 • * Veri güvenliği kapsamında bilgi sistemleri güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması,
 • * Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve bu kapsamda iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, analiz, anket, raporlama çalışmalarının yapılması,
 • * Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • * Çeşitli hizmet ve endüstrilere ilişkin her türlü rapor, pazar araştırmaları, bilgi, bülten, yayın, derginin paylaşılması,
 • * İnternet sitesine üyelik kaydının yapılması,
 • * İç kontrol, bağımsız denetim, inceleme ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • * Resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi ve SIPAHIGUVENLIK.COM (SİPAHİ GÜVENLİK & KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.)’ye iletilen kararların uygulanması,
 • * Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • * Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, SIPAHIGUVENLIK.COM (SİPAHİ GÜVENLİK & KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.)’in ve bünyesinde bulunduğu SIPAHIGUVENLIK.COM (SİPAHİ GÜVENLİK & KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.) politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI : 

Toplanan kişisel verileriniz, işbu bilgilendirme metninin birinci maddesinde açıklanan amaçlar ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olarak; denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşları ile ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hizmetlerinden faydalandığımız ve iş birliği içinde bulunduğumuz şirketler ve SIPAHIGUVENLIK.COM (SİPAHİ GÜVENLİK & KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.)’nin de bünyesinde yer aldığı üye firmalara ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ : 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, tarafınızca alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaati sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan ve aşağıda sayılan yöntemlerle toplanmaktadır:

 • * İşyerlerimizi ziyaret etmeniz halinde, sözlü, yazılı şekilde ya da elektronik olarak kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla,
 • * E-posta ile yaptığınız başvurular vasıtasıyla,
 • * Güvenlik gereğiyle bina yönetimi aracılığıyla,
 • SIPAHIGUVENLIK.COM (SİPAHİ GÜVENLİK & KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.) tarafından kullanılan uygulama ve yazılımlar aracılığıyla,
 • * İnternet sitemizi ziyaret etmeniz ya da internet sitemize üye olmanız halinde çerezler vasıtasıyla ve sosyal medya kanalları aracılığıyla.

 

4. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARIMIZ:

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre SIPAHIGUVENLIK.COM (SİPAHİ GÜVENLİK & KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.)‘NİN İstanbul Türkiye adresinden temin edebileceğiniz “İlgili Kişi Başvuru Formu” ile bizzat veya SIPAHIGUVENLIK.COM (SİPAHİ GÜVENLİK & KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.) KEP adresine ya da güvenli elektronik veya mobil imzanız ile info@adenpatent.com.tr adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak tarafımıza iletebilirsiniz.

SIPAHIGUVENLIK.COM (SİPAHİ GÜVENLİK & KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.) başvuru taleplerini, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

WhatsApp
1